30. septembra 2021. udruženje Earth Thrive iz UK/Balkan je pokrenulo i u partnerstvu i saradnji sa Zaštitimo Jadar i Rađevinu iz Srbije i Earth Law Center (SAD) podnelo Žalbu Sekretarijatu Bernske Konvencije zbog moguće povrede te konvencije koja bi potencijalno usledila ukoliko bi rudnik litijuma Jadar u Srbiji bio realizovan.
 
Bernska Konvencija je međunarodna pravno obavezujuća konvencija za zastitu i očuvanje evropskih divljih vrsta flore i faune kao i prirodnih staništa i jedina je takva regionalna konvencija u svetu. Konvencija takođe priznaje suštinsku urođenu vrednost divlje flore i faune koja ima urođeno neotuđivo pravo da postoji, živi i razvija se prirodno bez povrede i uništenja izazvanih ljudskim aktivnostima
Preko 50 zemalja Evrope i Afrike su potpisnice Konvencije i obavezale su se da će promovisati nacionalne politike očuvanja Prirode, i uzimati u obzir uticaj planiranja i razvoja na Prirodu.
 
Bernska konvencija je zvanično stupila na snagu 1982. godine, Republika Srbija ju je ratifikovala 9.1.2008. a od 1.5.2008 ona je i zvanično u Srbiji stupila na snagu, što znači da je vlada Republika Srbija obavezna da je primenjuje i poštuje.
Ovom konvencijom u regionu Jadra, Rađevine i Cera zaštićeno je na desetine biljnih i životinjskih vrsta. Taj Prirodom i biološki bogati kraj je dom jos i visem broju raznih vrsta dodatno zaštićenih i drugim medjunarodnim Konvencijma kao na primer EU Habitats Direktiva, CITES, Bonn Konvencija, IBA… Sve su ove dodatne zastite spomenute i vrste pobrojane u nasoj Žalbi.
 
Smatramo da Republika Srbija ne samo da nije u stanju da kroz (ne)poštovanje svog i medjunarodnog pravnog sistema zaštiti floru i faunu i prirodna stanista koja su njihov dom, nego lošim odlukama i još gorim projektima direktno doprinosi razaranju biološke raznovrsnosti na našim prostorima.
Sa osnovanom sumnjom, potkrepljenom brojnim strucnim izjavama, da bi projekat „Jadar“ doveo do ekocida u Jadru, Rađevini i Ceru koji čine jedinstveno mesto na svetu sa uslovima koji su se za ove vrste stvarali gotovo deset hiljada godina, praktično od poslednjeg ledenog doba, Žalba protiv projekta Jadar Republike Srbije Bernskom sekretarijatu je izuzetno važan korak u sprečavanju tog ekocida i zaštiti samog života.
U poslednjih 50 godina na globalnom nivou zabeležen je drastičan pad biološke raznovrsnosti za čak 68%, planeta Zemlja je ostala bez miliona hektara šuma i različite ljudske aktivnosti dovele su do izumiranja stotina ako ne i hiljada biljnih i životinjskih vrsta. Biološka raznolikost je od ključnog značaja za funkcionisanje ekosistema, regulaciju klime, stvaranje kiseonika i druge životno važne procese za sva bica na nasoj zajednickoj planeti.
Earth Thrive je sa svojim partnerima podneo ovu žalbu jer bi projekat „Jadar“ u slučaju realizacije ugrozio opstanak ovih vrsta čime bi država Srbija praktično prekršila Konvenciju na koju se obavezala da primenuje i poštuje.
 
Pored ljudskog prava na zivot u zdravoj okolini – kako je i potvrdjeno pre par nedelja na 48oj Sednici UN Veca za Ljudska Prava, inicijative koju su ko-sponzorisale skoro sve zemlje balkanskog regiona osim Srbije – i sva druga ziva bica imaju to isto urodjeno pravo.
Zato je, u skladu sa nasom osnovnom misijom, ova Žalba i podnesena na osnovu urodjenih i neotudjivih prava Prirode i svih njenih stanovnika da zive, postoje, razvijaju se, bujaju i prirodno evoluiraju. Pravo – koje bi ovaj rudnik nepovratno pogazio ako bude doslo do njegove realizacije.
Klimatska akcija, to jest spasavanje života na ovoj planeti, ne može da podrazumeva dalje uništavanje Prirode i tog samog života!
Verujemo da je nerazumno i neprihvatljivo da se za izlazak iz klimatske krize u kojoj se uveliko nalazimo, oslanjamo na povećanje eksploatacije “prirodnih resursa,” logiku koja Prirodu i sav život na Zemlji gura do ivice opstanka i smatra ‘robom’ za eksploataciju umesto zivim bicima čija urodjena prava na taj život moraju da se postuju.
 
Imajući u vidu decenije političke neaktivnosti po ovom pitanju, i mnoga nepravedna tehnološka “rešenja” ‘ozelenjenog’ kapitalizma, uvereni smo da je ozakonjenje i poštovanje Prava Prirode neophodno, i da predstavlja put ka dostizanju klimatske i ekološke pravde.
Nasa Žalba je prihvacena kao validna od strane Sekertarijata Bernske Kovnencije koji su je odmah porsledili nadleznoj osobi u Ministarstvu za Žastitu Životne Sredine Republike Srbije a koje sada ima rok da do 31.1.2022. godine dostavi svoje komentare na nase tvrdnje da bi rudnik ukoliko bi bio otvoren, značajno ugrozio i/ili unistio floru, faunu i njihova stanista.
 
Zasedanje sekretarijata po ovom pitanju biće na proleće sledeće godine u Strazburu.